Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Online Winkelen bij GroetjesuitHolland.nl

1. Algemeen

 • 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen GroetjesuitHolland.nl, hierna te noemen GroetjesuitHolland.nl, en de klant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 • 1.2 GroetjesuitHolland.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen
 • 1.3 Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal GroetjesuitHolland.nl deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
 • 1.4 Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
 • 1.5 De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 • 1.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
 • 1.7 Hoewel GroetjesuitHolland.nl zijn best doet om de website zo goed mogelijk bij te houden, kan het voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo snel mogelijk contact op.
 • 1.8 Doordat elke computer en beeldscherm anders is, kunnen de op de website getoonde kleuren licht afwijken van de werkelijkheid. Ook kunnen kleurverschillen optreden in verband met de verschillende verfbaden van de gebruikte materialen.

2. Bestelling/betaling

 • 2.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail met een besteloverzicht en de totale kosten.
 • 2.2 GroetjesuitHolland.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling om moverende redenen te weigeren.
 • 2.3 GroetjesuitHolland.nl behoudt zich het recht voor om in onvoorziene omstandigheden een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover door GroetjesuitHolland.nl via e-mail zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. De klant is uitsluitend gehouden de voor de afgeleverde producten verschuldigde prijs aan GroetjesuitHolland.nl te betalen.
 • 2.4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door GroetjesuitHolland.nl worden gecorrigeerd.
 • 2.5 De prijs die is vermeld in de bevestigingsmail is bindend
 • 2.6 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen methode.
 • 2.7 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan GroetjesuitHolland.nl te melden.

3. Bezorgen van bestelde producten

 • 3.1 GroetjesuitHolland.nl besteedt het thuisbezorgen uit aan TNT Post.
 • 3.2 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor GroetjesuitHolland.nl. Op het moment van aflevering van de producten, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van de producten op de klant over, behouders de aansprakelijkheid die wettelijk niet door GroetjesuitHolland.nl kan worden uitgesloten.
 • 3.3 Bestellingen die de klant op maandag tot en met vrijdag plaatst, worden in principe en mits voorradig, binnen 2 werkdagen door GroetjesuitHolland.nl aan een vervoerder aangeboden.
 • 3.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • 3.5 De klant kan de door GroetjesuitHolland.nl bestelde producten thuis laten bezorgen op zijn/haar huisadres of op een ander door hem/haar aangegeven ander adres. Het bezorgadres is het adres dat in de bevestigingsmail door GroetjesuitHolland.nl™ aangegeven wordt.
 • 3.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van GroetjesuitHolland.nl en de verplichtingen van de de klant tegenover GroetjesuitHolland.nl onmiddellijk opeisbaar.

4. Klachten

 • 4.1 GroetjesuitHolland.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, neem dan binnen zeven dagen na ontvangst van het artikel contact op met GroetjesuitHolland.nl via info@groetjesuitholland.nl. GroetjesuitHolland.nl zal het probleem dan zo spoedig mogelijk proberen op te lossen.
 • 4.2 Wanneer is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft GroetjesuitHolland.n de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • 4.3 Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt en/of gewassen is, óf u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, óf blijkt dat het artikel en/of de originele verpakking is beschadigd, waarbij de oorzaak van de beschadiging niet te wijten valt aan onzorgvuldig handelen door GroetjesuitHolland.nl
 • 4.4 Wanneer de klant al betalingen heeft verricht op het moment dat hij/zij de overeenkomst met GroetjesuitHolland.nl heeft herroepen, zal GroetjesuitHolland.nl deze betalingen binnen dertig (30) dagen nadat GroetjesuitHolland.nl de door de klant geretourneerde of teruggebrachte producten heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • 4.5 GroetjesuitHolland.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te incasseren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van GroetjesuitHolland.nl of de leverancier van de producten) is beschadigd.

5. Overig

 • 5.1 Communicatie tussen GroetjesuitHolland.nl en de klant gebeurt via e-mail, De door GroetjesuitHolland.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
 • 5.2 GroetjesuitHolland.nl stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 • 5.3 GroetjesuitHolland.nl stelt door middel van de website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
  • naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten
  • de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen
 • 5.4 GroetjesuitHolland.nl streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
 • 5.5 De klant verklaart kennis te hebben genomen van het privacybeleid van GroetjesuitHolland.nl en verklaart in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 De klant heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan GroetjesuitHolland.nl™ te melden.
 • 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft GroetjesuitHolland.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs minus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.
 • 6.3 GroetjesuitHolland.nl is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
 • 6.4 GroetjesuitHolland.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de doorGroetjesuitHolland.nl verkochte producten.
 • 6.5 GroetjesuitHolland.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
 • 6.6 Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en GroetjesuitHolland.nl, dan wel tussen GroetjesuitHolland.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen consument en GroetjesuitHolland.nl, isGroetjesuitHolland.nl niet aansprakelijk.


7. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door GroetjesuitHolland.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat GroetjesuitHolland.nl deze voorwaarden soepel toepast.

8. Intellectueel eigendom

 • 8.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt GroetjesuitHolland.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die GroetjesuitHolland.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
 • 8.2 Alle ontwerpen van GroetjesuitHolland.nl, in welke fase dan ook, blijven intellectueel eigendom van GroetjesuitHolland.nl
 • 8.3 Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door GroetjesuitHolland.nl geleverde producten, worden door de consument volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
 • 8.4 Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 8.5 De in het kader van de overeenkomst eventueel door GroetjesuitHolland.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van GroetjesuitHolland.nl™, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.6 Alle door GroetjesuitHolland.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etcetera, zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GroetjesuitHolland.nl™ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • 8.7 GroetjesuitHolland.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GroetjesuitHolland.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat GroetjesuitHolland.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

GroetjesuitHolland.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

11. Slotbepaling

Nederlands recht is van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Alle geschillen, die naar aanleiding van of verband houdende met de door deze leveringsvoorwaarden beheerste overeenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens die behorende tot de competentie van de kantonrechter en behoudens hogere voorziening.

GroetjesuitHolland.nl
KvK Amsterdam63013479
Btw-nummer NL855054694B01
Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »